Airbag Inflator Replacement Center Web-site

ຮຽນ: ຜູ້ໃຊ້ລົດໃຫ່ຍຮອນດ້າທຸກທ່ານ

ຮອນດ້າມີຄວາມມຸ້ງຫມັ້ນ ທີ່ຈະຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມກັງວົນຂອງລູກຄ້າທຸກທ່ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກບັນຫາການຜະລິດຊິ້ນສ່ວນໃນຊຸດຖົງລົມ ທາຄາຕະ ສຳລັບລົດໃຫ່ຍທີ່ເຂົ້າໃນເງື່ອນ ໄຂ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການບໍລິການນັ້ນ ພວກເຮົາມີລະບົບບໍລິການ ລູກຄ້າທີ່ມີ ປະສິດທິພາບ ໄວ້ໃຫ້ບໍລິການທ່ານ ຖ້າລູກຄ້າພົບວ່າລົດຂອງທ່ານຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເຮົາຂໍແນະ ນຳໃຫ້ລູກຄ້າຟ້າວດຳເນີນການນຳລົດຂອງທ່ານ ເຂົ້າຮັບການບໍລິການປ່ຽນຊິ້ນສ່ວນໂດຍບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ

ລົດໃຫ່ຍຂອງທ່ານ ຢູ່ໃນເງື່ອນທີ່ຕ້ອງເຂົ້າຮັບບໍລິການ ຫຼື ບໍ

ການປ່ຽນຊິ້ນສ່ວນໃນຊຸດຖົງລົມນິລະໄພ ສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆທີ່ສູນບໍລິການຂອງຕົວແທນຈຳໜ່າຍລົດໃຫ່ຍຮອນດ້າຢ່າງເປັນທາງການ.

ເພຶ່ອກວດສອບວ່າລົດຂອງທ່ານຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ຕ້ອງປ່ຽນຊິ້ນສ່ວນ ຫຼື ບໍ ກະລຸນນາລົງທະບຽນ ແລະ ຂຽນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ ຫຼື ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຖ້າຕ້ອງ ການຄວາມຊ່ວຍເຫຼຶອເພີ່ມເຕີ່ມ.

ຕົວຢ່າງລຸ້ນລົດໃຫ່ຍທີ່ຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂຕ້ອງໄດ້ຮັບບໍລິການ

ໝາຍເຫດ : ສະເພາະລົດບາງຄັນເທົ່ານັ້ນ ຈາກທຸກລຸ້ນທີ່ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງ ທີ່ຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂຕ້ອງເຂົ້າຮັບການບໍລິການ ປ່ຽນຊິ້ນສ່ວນ